praca moc energia

Pracą mechaniczną W nazywamy iloczyn siły F i przesunięcia S

W=F·S

W   - praca (jednostką jest dżul J)
F   - siła  (jednostką jest niuton N)
S   - przesunięcie, czyli droga (jednostką jest metr m)

1 dżul (1J) jest to praca siły 1 niutona na drodze 1 metra

Energią nazywamy zdolność układu do wykonywania pracy.
Rozróżniamy energię mechaniczną, cieplną, elektryczną, jądrową.
Energię mechaniczną dzielimy na energię potencjalną (wysokości) i kinetyczną (ruchu).

Ep = m·g·h

Energia potencjalna

Ep   - energia potencjalna  (J)
m   - masa  (kg)
g    - przyspieszenie ziemskie  9,81 m/s²

E= ½ m·v²

Energia kinetyczna

Ek   - energia kinetyczna (J)
m   - masa  (kg)
g    - prędkość (m/s)

Mocą nazywamy stosunek pracy do czasu w jakim ta praca została wykonana. Czyli jest to szybkość wykonywania pracy.

P   - moc (jednostką jest wat W)
W  - praca (jednostką jest dżul J)
t   - czas   (s)

1 wat jest to moc urządzenia które wykonuje pracę 1 dżula w czasie 1 sekundy.

wzorcownia

home