fale

Falą nazywamy zaburzenie ośrodka rozprzestrzeniające się z pewną prędkością bez przemieszczania się masy. Fale dzielimy na podłużne i poprzeczne. W fali podłużnej cząstki ośrodka drgają zgodnie z kierunkiem rozchodzenia się fali, zaś w poprzecznej kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali. Fale podłużne mogą rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne tylko w ciałach stałych. Amplituda to największe wychylenie cząstek z położenia równowagi  w ruchu falowym. Długość fali (lambda) to najmniejsza odległość między dwoma punktami ośrodka będącymi w tej samej fazie ruchu.

Jeśli źródłem fali jest okresowo drgające ciało to w ośrodku powstanie fala okresowa. Czas jednego pełnego drgania nazywamy okresem drgań T.
W czasie T zaburzenie falowe pokona odległość równą długości fali.

Gdzie:

v  - prędkość rozchodzenia się fali  (m/s)
T  - okres (s)

(lambda) - długość fali (m)

Liczbę drgań w jednostce czasu nazywamy częstotliwością (Hz) drgań f.
Pomiędzy częstotliwością
f a okresem T istnieje zależność:

Jednostką częstotliwości jest 1 Hz (1 herc).

więc wzór na długość fali  będzie miał  postać:

Ponieważ,

WAHADŁO MATEMATYCZNE

Wahadło matematyczne to punkt materialny zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej nici.

Okres drgań wahadła matematycznego wyraża się wzorem: 

Gdzie:

T  - okres drgań (s)
l    - długość wahadła (m)
g   - przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s²

wzorcownia

home