Zbiory liczbowe

WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA LICZBY

Wartość bezwzględną określamy następująco:
- wartością bezwzględną liczby dodatniej jest ta sama liczba dodatnia
- wartością bezwzględną liczby 0 jest liczba 0
- wartością bezwzględną liczby ujemnej jest liczba do niej przeciwna (dodatnia)

gdy

gdy

gdy

UŁAMKI  (NIEKTÓRE DZIAŁANIA)

Dzielenie przez zero jest niewykonalne!, więc:

Rozszerzanie ułamków

Mnożenie ułamka przez liczbę całkowitą

Dzielenie ułamka przez liczbę całkowitą

Mnożenie ułamka przez ułamek

Dzielenie ułamka przez ułamek
(mnożymy przez odwrotność)

Dzielenie liczby całkowitej przez ułamek

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

Liczby rzymskie

III  = 3     1+1+1

IV  = 4      5-1

IX  = 9       10-1

XII  = 12      10+2

XVII  = 17     10+5+2

XL  = 40     50-10

LXX  = 70    50+10+10

MCDX  = 1410    1000+(500-100)+10

MMVI  = 2006    1000+1000+5+1

-  1 (jeden)

- 5 (pięć)

X  - 10 (dziesięć)

L  - 50 (pięćdziesiąt)

C  - 100 (sto)

D  -  500 (pięćset)

M  - 1000 (tysiąc)

wzorcownia

home