Zależność wprost proporcjonalna (Proporcjonalność prosta)

Zależność y=ax (gdzie a jest liczbą różną od zera) nazywamy proporcjonalnością prostą.
Zmienna
x jest proporcjonalna do zmiennej y. Zmienna y jest proporcjonalna do zmiennej x.
a nazywamy współczynnikiem proporcjonalności. 

Iloraz y i x jest wielkością stałą i równa się a

Zależność odwrotnie proporcjonalna.
(Proporcjonalność odwrotna)

Zależność y=a/x (gdzie a jest liczbą różną od zera), nazywamy proporcjonalnością odwrotną.
Zmienne x i y są odwrotnie proporcjonalne, gdy ich iloczyn jest stały i równy
a

Wykresem zależności odwrotnie proporcjonalnej jest hiperbola.
Jeżeli wartość
x rośnie, to wartość y maleje. I odwrotnie.

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna liczb: 3, 4, 8, 9, 1

Gdzie:

a  średnia arytmetyczna
 liczba naturalna.

wzorcownia

home